8,500,000 تومان

دارای  1 سرسره به طول سر خور 220 سانتی متر

دارای یک سرسره (از نوع لبه دار 220 بلند)

دارای پلکان ، سقف و سبد بسکتبال و یک سرسره

️مساحت 4.2 مترمربع (3.8*1.1)

مجموعه تک برج سرسره 220
مجموعه بازی کودک تک برج سرسره 220

8,500,000 تومان