6,600,000 تومان

دارای یک سرسره به طول سر خور 185 سانتی متر میباشد.

مجموعه بازی کودک تک برج ساده دارای یک سرسره (از نوع لبه دار معمولی)

دارای پلکان ، سقف و سبد بسکتبال و یک سرسره

مساحت 4 مترمربع (2.5*1.6)

مجموعه تک برج ساده
مجموعه بازی کودک تک برج ساده

6,600,000 تومان