9,790,000 تومان

دارای 2 سرسره به طول سر خورهای 220 و 185 سانتی متر

دارای دو سرسره (از نوع لبه دار معمولی و سرسره 220 بلند)

دارای پلکان ، سقف و سبد بسکتبال و دوسرسره

️مساحت 9.5 مترمربع (3.8*2.5)

مجموعه تک برج دو سرسره
مجموعه بازی کودک تک برج دو سرسره

9,790,000 تومان