19,800,000 تومان

 

دو برج تک پلکان با کد ps5407 شامل :

2 عدد ایستگاه

2 عدد سرسره به طول سرخور 220 سانتی متر

1 عدد سرسره معمولی با طول سرخور 185 سانتی متر

1 عدد پلکان

1 عدد تاب کودک

مساحت حدود 28 مترمربع (6.1*4.5)

دو برج تک پلکان ps5407
دو برج تک پلکان ps5407

19,800,000 تومان